Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Presa Canario Finland ry, nimestä käytetään epävirallista lyhennettä PCF ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula, toiminta-alueena koko maa.

2 § Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rodun koiraharrastusta ja jalostusta sekä rodun tunnetuksi tuomista. Tarkoituksena on harjoittaa Presa Canario -rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia, koulutus- ja tiedotustoimintaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja leirejä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenyys
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistykseen voi myös kuulua perheenjäseniä, kannattavia jäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä.

Perheenjäseniä ovat henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Ainaisjäsen on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä 20 vuotta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet sekä ainaisjäsenet.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.


Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Hallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.


5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, perheenjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmille päättää syyskokous. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain.

Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen kokous on valinnut. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Ennen hallituksen valintaa kokous päättää tulevan hallituksen koosta. Näin hallituksen jäsenten lukumäärää voidaan vaihdella muun muassa sopivien ehdokkaiden määrän mukaan. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi puolet; ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävät
1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat
asiat,
2) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille
sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä
panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille
sopiviksi
harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä
4) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta,
edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen

puolesta.

8 § Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § Tilit ja tilintarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on taloudenhoitajan lisäksi puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinainen jäsen saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hänen on esitettävä päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta eikä valtakirjaa voi siirtää. Asiamiehellä voi olla vain yksi valtakirja. Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen alkamista. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla tai/ja yhdistyksen omalla Facebook sivustolla.

12 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden
pöytäkirjan tarkastajan sekä tarvittaessa kahden
äänten laskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien
lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille
7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden
vahvistaminen
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten
valinta erovuoroisten tilalle
9. Yhden tai kahden tilintarkastajan valinta sekä heille
varatilintarkastajat
10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden

käsittely


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on
hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle
vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, että

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen
purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään

varat samaan tarkoitukseen.


14 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.